Zásady činností ZDVOP

Metody a jednotlivé postupy jsou zapracovány ve Standardech zařízení. Přehled metod a postupů znázorňuje Mapa standardů ZDVOP DDCHM.

Respektování základních lidských práv a svobod a lidské důstojnosti s odkazem na Úmluvu o právech dítěte a Listinu základních práv a svobod.

Výkon sociálně-právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte, stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí.

Uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních a dalších odborných služeb dítěti.