Návštěvní doba ZDVOP

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem co nejčastější kontakty.

Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv jsou dětem umožněny denně dle Návštěvního řádu ZDVOP, se kterým jsou rodiče seznámeni při předání dítěte do péče ZDVOP.

Dopoledne
09:00-11:30

Odpoledne
15:00-17:30

Návštěvní doba je doporučená. Pokud rodiče či blízké osoby chtějí dítě navštívit i mimo doporučenou dobu, pak ZDVOP hledá kompromisní řešení dané situace vždy za předpokladu nenarušení denního programu dítěte.

Je vhodné, aby návštěvy byly ohlášeny předem a to z důvodu zajištění přítomnosti dítěte, které může být na vycházce, mít výchovný program nebo být nemocné. V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení.

Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou formou s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti. Po předchozí domluvě a po zvážení individuální situace dětí mohou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké trávit dobu návštěv i mimo zařízení.


Četnost návštěv je evidována zápisem v Návštěvní knize, kde jsou zaznamenávány důležité okolnosti průběhu návštěvy, včetně telefonický kontaktů rodičů dětí.
Záznamy podepisuje pracovník zařízení, ale i návštěvník.


Ředitel zařízení může dítěti povolit dočasný pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob – je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, může být dočasný pobyt ředitelem povolen v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti a jen se souhlasem příslušného OSPOD.

Jde-li o děti umístěné ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, je ředitel zařízení oprávněn zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.