Poskytovaná péče ve ZDVOP

Základní životní potřeby

Ubytování, strava, ošacení.

Zdrav. služby – prevence, očkování…

Psychologická péče

Logopedická péče

Rehabilitační péče

Sociálně-právní ochrana

Speciálně pedagogická činnost

Poradenství dítěti a rodičům

Zájmová činnost

Poznávací činnost

Péče o dítě v zařízení má interdisciplinární charakter a je organizována tak, aby se dětem vytvářely podmínky pro uchování zdraví a rozvíjení jejich psychomotorického vývoje a vývoje sociálního. Je zásadně:
– individuální,
– zohledňuje potřeby dětí a jejich zájmy,
– přizpůsobuje se rodinnému prostředí,
– respektuje sourozenecké skupiny,
– poskytována ve skupinách dětí s optimálním počtem 4 děti na 1 pečující osobu.

Pro každé dítě je vypracováván plán individuální sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, který je průběžně (minimálně 1x za 3 měsíce) hodnocen a aktualizován. Cílem je zajišťovat podmínky pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách.

Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu:
– dětem starším 1 roku věku zařízení zajišťuje případné poskytnutí ozdravného pobytu na horách,
– dětem v předškolním věku jsou zajišťovány návštěvy v předškolním zařízení
– dětem školního věku je zajišťována povinná školní docházka a výuka.

Věcné, technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zdravotní péče

Dětem umístěným do ZDVOP je zajištěno poskytování potřebné zdravotní péče a služeb včetně poskytování pravidelných preventivních prohlídek v souladu s Vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, a očkování v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Každému dítěti je přímo v zařízení zajištěno vyšetření klinickým psychologem, klinickým logopedem, preventivní vyšetření zraku (Plusoptix), sluchu a preventivní vyšetření stomatologem, případně poskytování fyzioterapie v ambulantní části CCHM.

V akutních případech chronického onemocnění je dětem zajištěna náležitá léčba, včetně dalšího odborného vyšetření mimo zařízení. Doporučení odborníků jsou součástí individuálního plánu dítěte a Plánu sociálně právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP.

Při zajišťování poskytování zdravotní péče a služeb dětem se dbá na spolupráci rodičů, resp. zákonných zástupců, pěstounů nebo jiných pečujících osob.

Výchovná péče

Důležitou součástí péče o děti je systematická výchovná péče, která je řízena týmově – psychologem, logopedem a dalšími odborníky. Pro koordinaci, provádění a hodnocení výchovné péče dětí je vyčleněna hlavní výchovná sestra zařízení.

Výchovná péče se zajišťuje individuálně i skupinově dle potřeb dítěte. Pro každé dítě je vypracováván, hodnocen a aktualizován individuální plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, v rámci kterého je sledován vývoj dítěte. O výchovném plánu jsou vedeny písemné záznamy.

V rámci výchovných programů se děti účastní zábavných programů a kulturních akcí v zařízení i mimo něj, výletů, ale i běžných činností, jako je nakupování, vaření, apod.

Sociálně-právní ochrana

Při péči o děti spolupracuje úzce zařízení s příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Za tímto účelem pracovníci zařízení:
– průběžně zjišťují, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato, s cílem co nejkratšího pobytu dítěte v zařízení,
– sledují zájem rodičů o dítě (návštěvy rodičů v zařízení, součinnost v péči o dítě a další důležité okolnosti, které vypovídají o situaci dítěte),
– neprodleně oznamují OSPOD děti vhodné pro NRP (náhradní rodinnou péči),
– jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými OSPOD, popř. se soudy,
– pravidelně informují OSPOD o všech skutečnostech, které doplňují či mění stávající situaci dítěte
– umožňují pověřeným pracovníkům OSPOD návštěvu dítěte v zařízení,
– připravují podklady pro jednání pro NRP příslušného krajského úřadu,
– v součinnosti s OSPOD se podílejí na opatřeních vedoucích k sanaci rodiny dítěte,
– poskytují rodičům dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně právní ochrany,
– dbají důsledně na ochranu zájmu a prospěchu dítěte včetně ochrany osobních údajů dítěte.

Sociální agenda je vedena sociálním pracovníkem, který:
– komunikuje s OSPOD, se soudy a rodiči, či jinými zákonnými zástupci dítěte,
– vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí,
– vede agendu příspěvků a poplatků za pobyt a péči o děti v zařízení.