Příjem do ZDVOP

„Provoz ZDVOP je nepřetržitý. Jediným důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou důvody kapacitní, případně hygienicko-epidemiologické.“

Dítě bez jakékoliv péče

Ohrožení vývoje nebo života dítěte

Tělesně nebo duševně týrané dítě

Zneužívané dítě

Ohrožení základních práv dítěte.

Dítě bez péče přiměřené jeho věku.

Před příjmem je nutné zajistit vyšetření dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení – lékařská zpráva. Mimo pracovní dobu praktického lékaře lze toto potvrzení získat při vyšetření dětským lékařem příslušného dětského oddělení nemocnice. V pracovních dnech případné vyšetření dítěte provádí lékař zařízení.

Mezi další požadované dokumenty při přijetí dítěte patří:
rodný list (kopie),
karta zdravotního pojištění,
očkovací průkaz (v případě, že není při příjmu k dispozici, zařízení si dokument opatří dodatečně).

Dítě se umísťuje do ZDVOP na základě:

 • smlouvy uzavřené mezi dítětem a ZDVOP CCHM,
 • rozhodnutí soudu,
 • smlouvy uzavřené za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
 • smlouvy uzavřené mezi dítětem zastoupeným zákonným zástupcem a ZDVOP,
 • na základě žádosti obecního úřadu (Úřadu MČ) podle § 15 zákona o SPOD).

Je-li dítě umístěno ve ZDVOP:

 • je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a ZDVOP tuto návštěvu umožňuje,
 • může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob za podmínek stanovených zákonem o SPOD.

Po přijetí dítěte je zákonný zástupce plně seznámen s následujícími informacemi:

 • návštěvní dobou, možnostmi pobytu mimo zařízení, vycházkami, telefonickým a písemným kontaktem s dítětem, dále je upřesněn okruh osob, které budou dítě navštěvovat,
 • právy a povinnostmi dítěte,
 • právy a povinnostmi zákonných zástupců,
 • organizací dne dítěte, zájmovými a volnočasovými aktivitami,
 • zajištěním zdravotní péče,
 • vnitřním řádem ZDVOP,
 • návštěvním řádem ZDVOP a dalšími podstatnými materiály.

Dětem jsou informace předávány srozumitelně s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.