Příjem do ZDVOP

„Provoz ZDVOP je nepřetržitý. Jediným důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou důvody kapacitní, případně hygienicko-epidemiologické.“

Dítě bez jakékoliv péče

Ohrožení vývoje nebo života dítěte

Tělesně nebo duševně týrané dítě

Zneužívané dítě

Ohrožení základních práv dítěte.

Dítě bez péče přiměřené jeho věku.

Před příjmem je nutné zajistit vyšetření dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení – lékařská zpráva. Mimo pracovní dobu praktického lékaře lze toto potvrzení získat při vyšetření dětským lékařem příslušného dětského oddělení nemocnice. V pracovních dnech případné vyšetření dítěte provádí lékař zařízení.

Mezi další požadované dokumenty při přijetí dítěte patří:
rodný list (kopie),
karta zdravotního pojištění,
očkovací průkaz (v případě, že není při příjmu k dispozici, zařízení si dokument opatří dodatečně).

Dítě se umísťuje do ZDVOP:
– na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů platí obdobně,
– na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
– na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
– požádá-li o to dítě.

Přijetí dítěte na základě žádosti zákonného zástupce

Pokud je dítě přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce je s ním sepsána dohoda o umístění dítěte ve ZDVOP. Dohodu uzavírá se zákonným zástupcem ředitel ZDVOP, popř. jím pověřená osoba. Dohoda je zpracována ve dvou vyhotoveních, z toho jedno je předáno zákonnému zástupci a jedno je uloženo do dokumentace dítěte.

Zákonný zástupce je plně seznámen s následujícími informacemi:
– návštěvní doba, možnosti pobytu mimo zařízení, vycházek, telefonický a písemný kontakt s dítětem, je – – upřesněn okruh osob, které budou dítě navštěvovat,
– práva a povinnosti dítěte,
– práva a povinnosti zákonných zástupců
– organizace dne dítěte, zájmové a volnočasové aktivity,
– zajištění zdravotní péče
– vnitřní řád ZDVOP
– návštěvní řád ZDVOP.

Přijetí dítěte bez účasti zákonného zástupce

Pokud není zákonný zástupce při příjmu dítěte přítomen, tj. zejména v případě umístění na základě soudního rozhodnutí (předběžného opatření), je dítě zpravidla doprovázeno pracovníkem OSPOD a výkonným úředníkem soudu, který předává rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Sociální pracovník OSPOD předává potřebné informace o dítěti.

Dětem jsou informace předávány srozumitelně s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.