Délka pobytu ve ZDVOP

Délka pobytu dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu stanovenou
Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

Délka pobytu dítěte může trvat nejdéle po dobu 6 měsíců od jeho umístění do ZDVOP bez ohledu na to, je-li ochrana a pomoc poskytována na základě smlouvy nebo na základě rozhodnutí soudu.


Smlouvu o poskytování ochrany a pomoci lze uzavřít nejvýše na dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Trvání smlouvy o poskytování ochrany a pomoci lze prodloužit nejvýše o další 3 měsíce po sobě jdoucí pouze se souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě dohody s ním, byla-li smlouva o poskytování ochrany a pomoci uzavřena za dítě obecním úřadem obce s rozšířenou působností.