Délka pobytu ve ZDVOP

Délka pobytu dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu stanovenou
Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

3 měsíce od umístění dítěte do ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
V případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte ve ZDVOP může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


6 měsíců, je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte.
Výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců.


Stanovenou rozhodnutím soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte ve ZDVOP, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče ZDVOP podle § 971 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.