Ukončení pobytu ve ZDVOP

Dohoda zákonného zástupce dítěte se zařízením

ZDVOP ukončí pobyt dítěte na základě písemné žádosti zákonného zástupce dohodou mezi ním a zařízením.

Propuštění a převzetí dítěte do osobní péče potvrdí zákonný zástupce svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy a vyúčtování za pobyt dítěte.

O propuštění dítěte je písemně informován OSPOD, který se vyjadřoval k důvodnosti pobytu.

Pozbytí platnosti rozhodnutí soudu

Pobyt dítěte ve ZDVOP končí také v případě, že rozhodnutí soudu pozbylo platnosti.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu propuštění a převzetí dítěte potvrdí svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy.

O propuštění dítěte je písemně informován příslušný OSPOD.


Děti jsou při odchodu vybaveny oblečením, hračkami a osobními věcmi, které dítě dostalo během pobytu v zařízení. Každému dítěti je vytvářen zážitkový deník s fotografiemi a záznamy o významných událostech v životě dítěte. Tento zážitkový deník si dítě odnáší sebou ze zařízení spolu s albem fotografií (CD).


Při propuštění dítěte jsou za ZDVOP přítomni sociální pracovnice, pracovník v přímé péče, popřípadě psycholog, poté je spis dítěte uzavřen a archivován.


Přemístění dítěte do jiného zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí soudu, který toto zařízení v rozhodnutí označí. Při přemístění dítěte jsou novému zařízení předány podstatné informace týkající se dítěte včetně zdravotní propouštěcí zprávy, která je rovněž zaslána příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.