O nás

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (dále jen CCHM) je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Kapacita DDCHM je 25 dětí, z toho 10 lůžek je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). CCHM poskytuje péči ohroženým dětem zejména ve věku od 1 roku do 6 let (do zahájení školní docházky), v odůvodněných případech i dětem mladším, v případě ZDVOP i dětem starším. Jedná se často o sourozenecké skupiny či o děti, jejichž osud nebyl ještě vyřešen. Tím se předchází rozdělování sourozeneckých skupin či překládání dětí do dalších zařízení.

V CCHM jsou poskytovány zdravotní služby a zaopatření dětem, které nemohou přechodně či dlouhodobě vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina nemůže, neumí či nechce postarat, mimo jiné dětem zanedbávaným, týraným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Pobyt dítěte v CCHM je třeba chápat jako dočasný (přechodný), k vyřešení situace, pro kterou bylo dítě do zařízení přijato a nemá být trvalým či dlouhodobým řešením osudu dítěte.

V CCHM je dětem poskytována komplexní péče: diagnostická, léčebná, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelská, psychologická, logopedická, výchovná, speciálně pedagogická, poradenská, zaopatření a sociálně-právní ochrana.

V roce 2009 byly uvedeny do provozu nové prostory CCHM v půdní vestavbě a to kompletní fyzioterapeutické oddělení, ordinace psychologa, logopeda a pediatra, tělocvična pro volný pohyb dětí a nové skladové prostory. Oddělení fyzioterapie slouží zejména ke komplexní rehabilitaci dětí umístěných v dětském domově (reflexní lokomoce dle Vojty, vodoléčba, magnetoterapie, elektroléčba a další). Oddělení fyzioterapie zajišťuje také ambulantní rehabilitační služby pro veřejnost (děti i dospělé).

Od roku 2013 jsou pro všechny děti v CCHM zajištěny individuální i skupinové výchovně vzdělávací, terapeutické i zábavné programy (včetně muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie) a jiné aktivity.

V současné době pracuje v našem zařízení tým zaměstnanců: dětský lékař, klinický psycholog, klinický logoped, speciální pedagog, právník, sociální pracovnice, fyzioterapeuti, osoby v přímé péči (zdravotní sestry, ošetřovatelky, pedagogičtí pracovníci), speciální pedagogové a pracovníci hospodářsko-technického úseku (kuchyně, prádelna, úklid, údržba). V případě potřeby je pro děti zajištěna další odborná péče.

Důležitým momentem a naším krédem je, aby dítě u nás pobývalo co nejkratší dobu, a aby jeho situace byla vyřešena co nejdříve. Někdy to však i při nejlepší dobré vůli a snaze z naší strany není možné.

Prioritou CCHM je zajištění optimální péče o děti bez rodinného zázemí, která zohledňuje individuální potřeby a zájem dítěte, respektuje sourozenecké skupiny a přizpůsobuje se rodinnému prostředí. Cílem této péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny. Snahou CCHM je do budoucna rozšířit dosavadní spektrum poskytování odborných služeb potřebným dětem, tyto služby poskytovat také formou ambulantní, a tím napomoci ke snížení počtu dětí pobývajících v institucionální péči.

Děti pobývají v DDCHM na základě žádosti rodičů nebo na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření či ústavní výchově. V případě ohrožení zdraví či života jsou děti přijímány okamžitě.

V CCHM narůstá počet dětí, které jsou přijímány ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů – děti s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, děti s FAE (fetální alkoholový efekt), FAS (fetální alkoholový syndrom), FASD (spektrum vrozených alkoholových poruch), užíváním návykových látek v těhotenství, děti se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým, kombinovaným), děti s vrozenými vývojovými vadami, psychiatrickým onemocněním, neurologickým onemocněním, závažnějším opožděním psychomotorického vývoje, děti zanedbávané, týrané apod.

Ročně je do CCHM přijímáno cca 20 dětí nejčastěji ze zdravotně-sociální indikace a přibližně stejné množství je ročně propuštěno, z toho 60-70% dětí se vrací zpět do vlastní rodiny, ostatní děti odcházejí do náhradní rodinné péče a jen minimální počet dětí je překládán do dalších zařízení.

Dětský domov je financován zejména z rozpočtu zřizovatele. Významnou roli hrají též sponzoři, od kterých na základě darovacích smluv získává náš domov finanční podporu, která je využívána zejména na vybavení, terapeutické programy, ozdravné pobyty dětí na horách, kulturní akce, poznávací výlety, návštěvy hradů a zámků apod. Každoročně naše děti navštěvuje Mikuláš a Vánoce jsou společenskou akcí nejen pro děti, ale i pro všechny zaměstnance a zástupce sponzorů, díky kterým mají děti pod stromečkem dárky dle vlastního přání.

Naše zařízení nahrazuje dětem jejich domov, a tak se všichni snažíme, aby se zde děti cítily jako doma. Vaše případné podněty a pomoc jsou vždy vítány.