ZDVOP

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (dále jen ZDVOP)

Adresa: Havlíčkovo náměstí 746/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krizový mobil ZDVOP: 776 439 368


Kapacita a volná místa

Aktuálně máme 4 volná místa. (aktualizováno dne 17.08. 2022)

Informace o ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové provozuje svoji činnost na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013).

Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.

 • základní cíl je podporovat návrat do biologické rodiny
 • v případě umístění dítěte do zařízení, či do náhradní rodinné péče je hlavním cílem poskytnutí pomoci a podpory dítěti a ochrana dítěte před negativními vlivy dysfunkční rodiny
 • sociální práce s rodinou

Zásady činnosti:

 • respektování základních lidských práv a svobod a lidské důstojnosti s odkazem na Úmluvu o právech dítěte a Listinu základních práv a svobod,
 • výkon sociálně – právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte, stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí,
 • uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních a dalších odborných služeb

Metody a jednotlivé postupy jsou zapracovány ve Standardech zařízení. Přehled metod a postupů znázorňuje Mapa standardů ZDVOP DDCHM.

Cílová skupina:

ZDVOP je zařízením sociálně-právní ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dětem. Z celkové kapacity 25 lůžek CCHM je vyčleněno 10 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku 0 až 18 let. Jedná se často o sourozenecké skupiny nebo o děti, jejichž osud nebyl ještě vyřešen. Tím se předchází rozdělování sourozeneckých skupin či překládání dětí do dalších zařízení.

Důvody pro přijetí dítěte:

 • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče,
 • dítě, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy,
 • dítě, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
 • dítě, které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané,
 • dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Délka pobytu:

Délka pobytu dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu stanovenou zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů, a to:

 • 3 měsíců od jeho umístění do ZDVOP na základě žádosti zákonného zástupce dítěte; v případě opakované žádosti zákonného zástupce o umístění dítěte ve ZDVOP může být dítě přijato do péče zařízení v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • 6 měsíců, je-li dítě umístěno ve ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, jestliže s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte; výjimečně lze tuto dobu prodloužit v případě, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují své poměry tak, aby mohli převzít dítě do osobní péče; celková doba nepřetržitého pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců,
 • stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a, kterým byl nařízen pobyt dítěte ve ZDVOP, nebo po dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče ZDVOP podle § 971 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ZDVOP zajišťuje dítěti:

 • základní životní potřeby
 • plné přímé zaopatření – ubytování, stravování, ošacení
 • poskytování zdravotních služeb: primární péči (preventivní prohlídky, očkování, dispenzarizaci, léčebnou péči) a další zdravotní odborné služby
 • psychologickou péči
 • logopedickou péči
 • rehabilitační péči
 • výchovnou péči
 • sociálně – právní ochranu ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany
 • speciálně pedagogickou péči
 • poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
 • zájmovou a poznávací činnost (výlety, návštěvy divadel, koncertů, výstav, cirkusů, ozdravné pobyty na horách apod.)

Druhy péče a jejich provádění:

Péče o dítě v zařízení má interdisciplinární charakter. Cílem je zajišťovat podmínky pro optimální vývoj dětí ve všech jeho složkách. Péče o děti je organizována tak, aby se dětem vytvářely podmínky pro uchování zdraví a rozvíjení jejich psychomotorického vývoje a vývoje sociálního. Pro každé dítě je vypracováván plán individuální sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, který je průběžně (minimálně 1x za 3 měsíce) hodnocen a aktualizován.

Péče o dítě je zásadně individuální, zohledňuje jejich potřeby a zájmy, přizpůsobuje se rodinnému prostředí a respektuje sourozenecké skupiny. Je poskytována ve skupinách dětí s optimálním počtem 4 děti na 1 pečující osobu. Věcné, technické a personální vybavení zařízení je v souladu s příslušnými právními předpisy. Režim pobytu se přizpůsobuje věku dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu. Je kladen důraz na pobyt na vzduchu a ve volné přírodě, který je také součástí výchovného herního programu. V letních měsících děti využívají na zahradě krytý bazén, kde se učí také plavat. Dětem starším 1 roku věku zařízení zajišťuje případné poskytnutí ozdravného pobytu na horách. Dětem v předškolním věku jsou zajišťovány návštěvy v předškolním zařízení, dětem školního věku je zajišťována povinná školní docházka a výuka.

Zdravotní péče:

Dětem umístěným do ZDVOP je zajištěno poskytování potřebné zdravotní péče a služeb včetně poskytování pravidelných preventivních prohlídek v souladu s vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, a očkování v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V případě akutního i chronického onemocnění je dětem zajištěna náležitá léčba. V případě potřeby je dětem zajištěno poskytování fyzioterapie v ambulantní části CCHM. Rehabilitační oddělení je plně vybaveno a má k dispozici také vodoléčbu, magnetoterapii, laserovou terapii apod.

Každému dítěti je přímo v zařízení zajištěno vyšetření klinickým psychologem, klinickým logopedem, preventivní vyšetření zraku (Plusoptix), sluchu a preventivní vyšetření stomatologem. V případě potřeby je dětem zajištěno další odborné vyšetření mimo zařízení. Doporučení odborníků jsou součástí individuálního plánu dítěte a Plánu sociálně právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP.

Při zajišťování poskytování zdravotní péče a služeb dětem se dbá na spolupráci rodičů, resp. zákonných zástupců, pěstounů nebo jiných pečujících osob.

Výchovná péče:

Důležitou součástí péče o děti je systematická výchovná péče, která je řízena týmově – psychologem, logopedem a dalšími odborníky. Pro koordinaci, provádění a hodnocení výchovné péče dětí je vyčleněna hlavní výchovná sestra zařízení. Výchovná péče se zajišťuje individuálně i skupinově dle potřeb dítěte. Pro každé dítě je vypracováván, hodnocen a aktualizován individuální plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP, v rámci kterého je sledován vývoj dítěte. O výchovném plánu jsou vedeny písemné záznamy. V rámci výchovných programů se děti účastní zábavných programů a kulturních akcí v zařízení i mimo zařízení, výletů apod. Děti se také účastní běžných činností – nakupování, vaření, apod.

Sociálně – právní ochrana:

Při péči o děti zařízení úzce spolupracuje zejména s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Za tímto účelem pracovníci zařízení:

 • průběžně zjišťují, zda trvají důvody, pro které bylo dítě přijato, s cílem co nejkratšího pobytu dítěte v zařízení
 • sledují zájem rodičů o dítě (návštěvy rodičů v zařízení, součinnost v péči o dítě a další důležité okolnosti, které vypovídají o situaci dítěte)
 • neprodleně oznamují OSPOD děti vhodné pro NRP (náhradní rodinnou péči)
 • jsou v pravidelném kontaktu s příslušnými OSPOD, popř. se soudy
 • pravidelně informují OSPOD o všech skutečnostech, které doplňují či mění stávající situaci dítěte
 • umožňují pověřeným pracovníkům OSPOD návštěvu dítěte v zařízení
 • připravují podklady pro jednání pro NRP příslušného krajského úřadu
 • v součinnosti s OSPOD se podílejí na opatřeních vedoucích k sanaci rodiny dítěte
 • poskytují rodičům dítěte umístěného v zařízení poradenskou péči v oblasti sociálně právní ochrany.
 • dbají důsledně na ochranu zájmu a prospěchu dítěte včetně ochrany osobních údajů dítěte.

Sociální agenda je vedena sociálním pracovníkem, který komunikuje s OSPOD, se soudy a rodiči, či jinými zákonnými zástupci dítěte, vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí, vede agendu příspěvků a poplatků za pobyt a péči o děti v zařízení.

Provoz ZDVOP je nepřetržitý. Jediným důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou důvody kapacitní, popř. důvody hygienicko-epidemiologické.

Stavební uspořádání:

ZDVOP zajišťuje svoji činnost ve stavebně, personálně a organizačně vyčleněném prostoru Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5. Zařízení se skládá ze dvou heren, jedné společenské/obývací místnosti, čtyř ložnic, šatny a hygienického zázemí. Jednotky jsou kompletně a účelně vybavené nábytkem, výchovnými pomůckami a hračkami. Dále mají děti k dispozici pobytovou pergolu, zahradu s bazénem a tělocvičnu. Materiální, technické a hygienické podmínky zařízení pro děti jsou utvářeny tak, aby se co nejvíce přibližovaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí.

Vnitřní řád ZDVOP:

Činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Podpora přirozeného sociálního prostředí:

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem co nejčastější kontakty. Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv jsou dětem umožněny denně dle Návštěvního řádu ZDVOP, se kterým jsou rodiče seznámeni při předání dítěte do péče ZDVOP. Je vhodné, aby návštěvy dítěte byly ohlášeny předem a to z důvodu zajištění přítomnosti dítěte, které může být na vycházce, mít výchovný program nebo být nemocné. V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení. Po předchozí domluvě a po zvážení individuální situace dětí mohou rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké trávit dobu návštěv i mimo zařízení. Jde-li o děti umístěné ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, je ředitel zařízení oprávněn zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

Návštěvní doba ZDVOP:

 • dopoledne: 9:00 – 11:30
 • odpoledne: 15:00 – 17:30

Návštěvní doba je doporučená. Pokud rodiče či blízké osoby chtějí dítě navštívit i mimo doporučenou dobu, pak ZDVOP hledá kompromisní řešení dané situace vždy za předpokladu nenarušení denního programu dítěte.

Četnost návštěv je evidována zápisem v „Návštěvním knize“, kde jsou zaznamenávány důležité okolnosti průběhu návštěvy. V návštěvní knize jsou vedeny záznamy o telefonických kontaktech rodičů dětí. Záznam do návštěvní knihy podepisuje pracovník zařízení i návštěvník.

Ředitel zařízení může dítěti povolit dočasný pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob. Je-li dítě umístěno v ZDVOP na základě rozhodnutí soudu, může být dočasný pobyt ředitelem povolen v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti a jen se souhlasem příslušného OSPOD. Jestliže ředitel ZDVOP dočasný pobyt u rodičů nebo jiných fyzických osob nepovolí, vydá o tom rozhodnutí, které nemá odkladný účinek.

Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou formou s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.

Podrobněji jsou návštěvy v zařízení upraveny v návštěvním řádu.

Příjem dítěte do zařízení:

Dítě se umísťuje do ZDVOP:

 • na základě rozhodnutí soudu; § 13a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů platí obdobně,
 • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
 • požádá-li o to dítě.

Před příjmem je nutné zajistit vyšetření dítěte u praktického lékaře pro děti a dorost s vyjádřením o současném zdravotním stavu a schopnosti pobytu v kolektivním zařízení (lékařská zpráva). Mimo pracovní dobu praktického lékaře lze toto potvrzení získat při vyšetření dětským lékařem příslušného dětského oddělení nemocnice. V pracovních dnech případné vyšetření dítěte provádí lékař zařízení.

Dokumenty požadované při přijetí dítěte:

 • lékařská zpráva
 • rodný list (kopie RL), karta zdravotního pojištění
 • zdravotní a očkovací průkaz (v případě, že není při příjmu k dispozici, zařízení si dokumenty opatří dodatečně).

Přijetí dítěte na základě žádosti zákonného zástupce:

Pokud je dítě přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce je s ním sepsána dohoda o umístění dítěte ve ZDVOP. Dohodu uzavírá se zákonným zástupcem ředitel ZDVOP, popř. jím pověřená osoba. Dohoda je zpracována ve dvou vyhotoveních, z toho jedno je předáno zákonnému zástupci a jedno je uloženo do dokumentace dítěte. Zákonný zástupce je plně seznámen s následujícími informacemi:

 • návštěvní doba, možnosti pobytu mimo zařízení, vycházek, telefonický a písemný kontakt s dítětem, je upřesněn okruh osob, které budou dítě navštěvovat
 • práva a povinnosti dítěte
 • práva a povinnosti zákonných zástupců
 • organizace dne dítěte, zájmové a volnočasové aktivity,
 • zajištění zdravotní péče
 • vnitřní řád ZDVOP
 • návštěvní řád ZDVOP, který zákonný zástupce přebírá

Dětem jsou informace předávány srozumitelně s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost.

Zákonný zástupce má možnost si prohlédnout prostory ZDVOP. Pracovník přímé péče dítě seznámí s ostatními dětmi a přirozenou formou se snaží jej zapojit do kolektivu. Pracovník je nápomocen dítěti ve zvládání možných stresových reakcí z důvodu dočasného umístění dítěte do jiného (neznámého) prostředí. Pokud dítě vyžaduje pomoc psychologa, speciálního pedagoga či jiného odborníka je mu tato péče zajištěna v co nejkratší době.

Sociální pracovník po přijetí dítěte sestavuje plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného ve ZDVOP a to v návaznosti na individuální plán ochrany dítěte vypracovaný OSPOD. Tento plán je minimálně 1x za 3 měsíce vyhodnocován.

Přijetí dítěte bez účasti zákonného zástupce:

Pokud není zákonný zástupce při příjmu dítěte přítomen, tj. zejména v případě umístění na základě soudního rozhodnutí – předběžného opatření, je dítě zpravidla doprovázeno pracovníkem OSPOD a výkonným úředníkem soudu, který předává rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Sociální pracovník OSPOD předává potřebné informace o dítěti.

Ukončení pobytu dítěte v zařízení:

ZDVOP ukončí pobyt dítěte umístěného do zařízení na základě dohody zákonného zástupce dítěte se zařízením na jeho písemnou žádost. Propuštění a převzetí dítěte do osobní péče potvrdí zákonný zástupce svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy a vyúčtování za pobyt dítěte. O propuštění dítěte je písemně informován OSPOD, který se vyjadřoval k důvodnosti pobytu.

Pobyt dítěte ve ZDVOP končí také v případě, že rozhodnutí soudu pozbylo platnosti. Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu propuštění a převzetí dítěte potvrdí svým podpisem a převezme propouštěcí zprávu včetně zdravotní propouštěcí zprávy. O propuštění dítěte je písemně informován příslušný OSPOD.

Přemístění dítěte do jiného zařízení je možné pouze na základě rozhodnutí soudu, který toto zařízení v rozhodnutí označí. Při přemístění dítěte jsou novému zařízení předány podstatné informace týkající se dítěte včetně zdravotní propouštěcí zprávy, která je rovněž zaslána příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.

Děti jsou při odchodu vybaveny osobním oblečením, hračkami a věcmi, které dítě dostalo během pobytu v zařízení. Odnáší si hračky a osobní věci, které dítěti darovali rodiče, příbuzní a věcmi, které si dítě do zařízení přineslo. Každému dítěti je vytvářen zážitkový deník s fotografiemi a záznamy o významných událostech v životě dítěte. Tento zážitkový deník si dítě odnáší sebou ze zařízení spolu s albem fotografií (CD).

Při propuštění dítěte jsou za ZDVOP přítomni sociální pracovnice, pracovník v přímé péče, popřípadě psycholog.

Po propuštění dítěte ze ZDVOP je spis dítěte uzavřen a archivován.